فاکتور های نوسان ارزش ارز دیجیتال | مرجع خبری و آموزشی پادوکار

فاکتور های نوسان ارزش ارز دیجیتال


ارز دیجیتال نوعی پول دیجیتال غیر مترکز است. بدین معنا که ماهیت فیزیکی ندارد و هیچ شخص، گروه یا سازمانی آن را کنترل نمیکند.

1 سال پیش